ระบบสารบรรณออนไลน์ e-Office

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณออนไลน์ e-Office

1. การตั้งค่า Google Chrome

2. การตั้งค่า Safari

3. การตั้งค่า Smart Phone (iOS)

4. การตั้งค่า Smart Phone (Android)

5. ความหมายของสถานะในเอกสาร

6. สิทธิการดำเนินการกับเอกสาร

7. การสร้างบันทึกข้อความ ลงนามเอง และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

8. การบันทึกโน้ตบนเอกสาร (Annotation)

9. การติดตามเอกสาร

10. การรับและดำเนินการกับเอกสาร

11. การสร้างเส้นทางเดินเอกสาร

12. การดึงกลับและการตีกลับเอกสาร

13. การสร้างหนังสือเวียน

14. การลงทะเบียนรับเอกสารภายนอก (กระดาษ)

15. การลงทะเบียนส่งภายนอก (กระดาษ)

16. การลงทะเบียนรับเอกสารภายใน (กระดาษ)

17. การลงทะเบียนส่งภายใน (กระดาษ)

18. การลงทะเบียนรับเอกสารภายนอก (กระดาษ) กรณีเวียนเอกสาร

19. การค้นหาและติดตามเอกสาร

20. การสร้างใบจองห้องประชุม

21. การตรวจสอบรายการจองห้องประชุม

22. การยกเลิกการจองห้องประชุม

23. การเปลี่ยนรหัสผ่าน

24. การตั้งรหัสผ่านสำหรับการลงนาม

25. การสร้างกุญแจส่วนบุคคล

คู่มือการใช้งาน MFU VPN

 

คู่มือการใช้งาน MFU VPN คลิก

 

Help Desk

นายดนัย  คำสุก, นายเอกอมร  การะกิจ, นางสาวสุพรรษา  นวลบุญเรือง
เบอร์โทร. 6500, 6042, 6035
E-mail : admin.eoffice@mfu.ac.th