กิจกรรมภายใน

ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

โถงอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๕

กรกฎาคม ๒๕๖๕

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โถงอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

โถงอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๕

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง