วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานกลางที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนงานสารบรรณ และงานกฎหมาย โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. ดำเนินการ พัฒนา และปรับปรุงงานสารบรรณ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบปัจจุบัน
  2. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  3. เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานกฎหมายของมหาวิทยาลัย