ฝ่ายสารบรรณและอำนวยการ

นางสาวสุพรรษา นวลบุญเรือง
Ms. Suphansa Nuanboonraung
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6035
* suphansa.nua@mfu.ac.th

 

นายดนัย คำสุก
Mr. Danai Khamsook
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6037
* danai.kam@mfu.ac.th

 

นายอดิศักดิ์  ดอนนะไชย
Mr. Adisak Donnachai
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6042
* adisuk.don@mfu.ac.th

 

นายวรุตม์ พาคำ
Mr. Warut Phakham
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6035
* warut.pha@mfu.ac.th

 

นายเอกอมร  การะกิจ
Mr. Aggamorn  Karakij
เจ้าหน้าที่บริหาร

' 0 5391 6042
* aggamorn.kar@mfu.ac.th

 

นายวีรศักดิ์ ไทยประสงค์ 
Mr. Veerasak Thaiprasong    
พนักงานธุรการ

' 0 5391 6037
* weerasak.tha@mfu.ac.th

 

นางสาวกนกพร นางแล
Ms. Kanokporn Nanglae
พนักงานธุรการ

' 0 5391 6535
* kanokporn.nan@mfu.ac.th

 

นายกัมพล ดอนทอง
Mr. Kamphon Donthong
คนงาน

' 0 5391 6535
* kamphon.don@mfu.ac.th

 

นายไตรวุฒิ ขวาเมืองพาน
Mr. Triwut Kwamuangparn
คนงาน

' 0 5391 6037
* triwut.khw@mfu.ac.th

 

นายเอกสิทธิ์ ทนู
Mr. Eakkasit Thanoo
คนงาน

' 0 5391 6170
* eakkasit.tha@mfu.ac.th

 

นายศุภฤทธิ์ คำจันทร์วงค์
Mr. Suparit Kamchanwong
คนงาน

' 0 5391 6175
* suparit.kam@mfu.ac.th

 

นายธนศักดิ์ ขันสุธรรม
Mr. Thanasak Khansutham
คนงาน

' 0 5391 6175
* thanasak.kha@mfu.ac.th